Preaload Image

سال ساخت: —

اسم ربات: —

سازندگان: —

کاربرد ربات: —

ربات چشم چابک ۳ درجه

توضیحات

در سالهای اخیر ربات‌های موازی با درجات آزادی محدود (درجه آزادی کمتر از 6) به دلیل ساختار مکانیکی ساده‌تر، هزینه ساخت کمتر و الگوریتم کنترلی ساده‌تر، مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. یکی از انواع این رباتها، رباتهای موازی کروی هستند که بیش از 20 سال است که توسط دانشمندان حوزه رباتیک مورد مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. علت اصلی این توجه، کاربردهای فراوانی می‌باشد که در آنها نیاز به دوران یک جسم حول نقطه‌ای ثابت است. این رباتها در مواردی که تنها به درجات آزادی دورانی نیاز است، مانند دستگاه تنظیم جهتگیری سریع و پایدارکننده دوربین، تجهیزات پزشکی، ماشین‌های ابزار و سیستم‌های هدایت آنتن و صفحات خورشیدی کاربرد دارند.
متداولترین ربات موازی کروی، ربات موازی کروی با آرایش سینماتیکی 3-RRR است که یک مکانیزم موازی بیشینه‌مقید است. در این ساختار، محور همه مفاصل باید از یک نقطه ثابت مشترک که مرکز دوران نامیده می‌شود، عبور کنند. از اینرو چنین ساختاری دقت ساخت و مونتاژ بالایی را می‌طلبد و هنگامی‌که خطاهای هندسی رخ دهد، مونتاژ کردن آن بسیار دشوار شده و مکانیزم تحت بارهای داخلی زیادی قرار می‌گیرد. از مزایایی که برای این ساختار برشمرده می‌شود، می‌توان به صلبیت بالا و در نتیجه دقت زیاد با توجه به بیشینه مقید بودن ساختار آن اشاره کرد که این امر منجر به نیاز به دقت ساخت زیاد و در نتیجه افزایش هزینه ساخت می‌شود.
عوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند باعث ایجاد خطا در موقعیت و جهتگیری و کاهش دقت ربات شوند. تأثیر برخی از این عوامل نظیر خطای ساخت، خطای مونتاژ و خطای محرک‌ها را می‌توان با کالیبراسیون و کنترل مبتنی بر مدل خنثی کرد. اما از بین بردن تأثیر خطای ناشی از لقی مفاصل ماهیت تصادفی آن بسیار دشوار است. لقی در مفاصل، که باعث ایجاد درجات آزادی بیشتری در حرکت نسبی دو عضو متصل به مفصل نسبت به هم می‌شود، یکی از دلایل عمده ایجاد خطا و عملکرد ضعیف در مکانیزم‌هاست که مستقیما روی خطای موقعیت و جهتگیری مجری نهایی تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل بخشی از پروژه مرتبط با ربات چشم چابک به بررسی حساسیت سینماتیکی این ربات و همچنین ارائه مدلی برای پیش‌بینی خطای مجری نهایی ربات‌های موازی بر اساس لقی مفاصل اختصاص یافت. سپس با استفاده از این مدل، مقایسه ای بین ربات مذکور و ساختارهای سینماتیکی نابیشینه مقید مشابه صورت گرفت.
تاکنون تحقیقات مختلفی در رابطه با سینماتیک مستقیم و معکوس، فضای کاری، تکینگی و بهینه‌سازی روی این ربات صورت گرفته است ولی دینامیک آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این در صورتی است که شبیه‌سازی واقع‌بینانه ، روش‌های کنترل پیشرفته و طراحی و بهینه‌سازی عملکرد مکانیکی ربات‌ها همگی مبتنی بر یک مدل دینامیکی دقیق هستند. از سویی طبیعت حلقه بسته ربات‌های موازی باعث پیچیدگی قابل ملاحظه‌ای در مدل سینماتیکی و دینامیکی آن‌ها نسبت به ربات‌های سریال است. در گام بعدی این پروژه مدل دینامیکی ربات چشم چابک با استفاده از روش کار مجازی بدست آمد. سپس به منظور یافتن پارامترهای اینرسی پایه، این معادله دینامیکی نسبت به پارامترهای اینرسی، خطی‌سازی شد. با استفاده از این پارامترها، مدل دینامیکی مذکور کاهش داده شد و از این رو زمان محاسباتی مورد نیاز به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. سپس به منظور اعتبارسنجی مدل‌های دینامیکی و سینماتیکی، ربات مورد نظردر محیط سیمولینک نرم‌افزار متلب شبیه‌سازی شد.
در نهایت به منظور آزمایشات تجربی و آزمودن روش‌های کنترلی سینماتیکی و دینامیکی، یک پروتوتایپ اولیه از ربات مورد مطالعه در آزمایشگاه تعامل انسان و ربات طراحی و ساخته شد.

پروژه‌ها

توضیحات

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد سید مجتبی سید موسوی تحلیل دینامیکی و حساسیت سینماتیکی ربات موازی کروی سه درجه آزادی است. برای مطالعه دینامیک ربات ابتدا به بررسی و محاسبه سینماتیک ربات پرداخته شده است. در تحلیل سینماتیک، از تئوری پیچه برای دست آوردن مشتقات اول و دوم حرکت (سرعت و شتاب) و ماتریس‌های ژاکوبین ورودی- خروجی استفاده شده است . استفاده از تئوری پیچه موجب ساده‌تر شدن محاسبات و همچنین دست‌یابی به فرم بسته معادلات به خصوص در مشتقات دوم حرکت شده است. در تحلیل دینامیکی با توجه به بیشینه‌مقید بودن ربات از روش کار مجازی استفاده شده است، چرا که با استفاده از این روش نیازی به تحلیل و محاسبه نیرو‌های داخلی لینکها و اجزای ربات نمی‌باشد. سپس مدل ارائه‌شده با این روش با استفاده از کتابخانه SimMechanics نرم‌افزار Matlab راستی‌آزمایی شده است. در گام بعد با خطی‌سازی مدل دینامیکی بر حسب پارامترهای اینرسی و محاسبه ماتریس دینامیکی سیستم، پارامترهای اینرسی پایه استخراج شده‌اند. در واقع نشان داده شده است که دسته‌ای از پارامترها تأثیری بر روی دینامیک سیستم ندارند و برخی از پارامترها نیز با یکدیگر رابطه خطی دارند. با حذف پارامترهای بی‌تأثیر و دسته‌بندی سایر پارامترها، حجم محاسبات و در نتیجه آن زمان حل معادلات دینامیک معکوس ربات تا حد زیادی کاهش یافته است.
در گام بعد خطای مجری نهایی ناشی از لقی در مفاصل ربات مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مدلی برای بدست آوردن خطای مجری نهایی ربات‌های موازی پیشنهاد شده است که به یک مسئله بهینه‌سازی محدب انجامید. با استفاده از این مدل دو ربات با ساختار نابیشینه‌مقید با ربات موازی کروی بیشینه‌مقید مقایسه شده است و نتایج نشان داده‌اند که در صورت استفاده از مفاصل با لقی مناسب، ربات‌های نابیشینه‌مقید نیز می‌توانند دقتی در حد ربات‌ بیشینه‌مقید ارائه دهند. در پایان نیز مقایسه‌ای بین شاخص‌های عملکردی سینماتیکی- استاتیکی معمول و دقت محاسبه‌شده با این مدل صورت گرفته است و نشان داده شده است که شاخص حساسیت سینماتیکی σ_(∞,2) بیشترین مطابقت را با دقت ربات دارد.
پس از اینکه ربات مورد مطالعه به صورت کامل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، نوبت به مرحله طراحی و ساخت یک نمونه اولیه از آن رسید. بدین منظور ربات در نرم افزار کتیا طراحی و مدل شد. سپس تحلیلهای مورد نظر در سیمولینک نرم افزار Matlab صورت گرفت و پس از بررسی نهایی، قطعات ساخته و اسمبل شدند.
با در دسترس بودن پروتوتایپ ربات، به منظور اعتبار سنجی مدل دینامیکی بدست آمده و همچنین مدل دینامیکی کاهش یافته، آزمایشات متعددی صورت گرفت.در نهایت مقایسه و انطباق گشتاور بدست آمده حاصل از مدل دینامیکی و گشتاور اعمالی از سوی موتورها، اعتبار مدل دینامیکی بدست آمده را اثبات نمود.

پژوهشگران

مجتبی موسوی

کلمات کلیدی

چشم چابک، ربات موازی کروی، مدل دینامیکی، سینماتیک، حساسیت سینماتیکی، پارامترهای اساسی دینامیکی، کار مجازی

گالری تصاویر