اولین دوره کارگاه آموزشی تابستانه

سینماتیک ربات های موازی 

۲۲ الی ۲۶ شهریور ماه، آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران 

ثبت نام   

با امکان ارائه مقالات جهت چاپ در نشریه علمی پژوهشی

(برای شرکت در کارگاه ارائه مقاله اجباری نمی باشد)

اطلاعات مورد نیاز برای شرکت کنندگان که نیازمند اسکان می باشند در قسمت اسکان قرار داده شده است

برنامه کارگاه تابستانی

  1. ۲۲ الی ۲۶ شهریور ماه
  2. یک شنبه ۲۲ شهریور
  3. دوشنبه ۲۳ شهریور
  4. سه شنبه ۲۴ شهریور
  5. چهارشنبه ۲۵ شهریور
  6. پنج شنبه ۲۶ شهریور

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32

Deprecated: Non-static method NSP_GK5_Article_Format::generateLayout() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/taarlabc/public_html/sspr2015/modules/mod_news_pro_gk5/data_sources/com_k2/controller.php on line 32
next
prev

درباره کارگاه تابستانه

در سال های اخیر فعالیت های گسترده ای در سطح دانشگاهی و صنعتی توسط اساتید و صنعت گران در ایران در زمینه رباتیک و به خصوص ربات های موازی صورت گرفته است. ولی امروزه نیاز به ساخت این ابزارهای رباتیکی ارزشمند بیش از پیش در ایران احساس می شود، لذا آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با همکاری انجمن رباتیک ایران اقدام به دعوت از اساتید تاثیرگذار و موفق در ساخت اینگونه ربات ها در ایران برای تدریس در اولین دوره کارگاه تابستانه ربات های موازی کرده است. این کارگاه با حضور دکتر مهدی طالع ماسوله از دانشگاه تهران، دکتر افشین تقوایی پور از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر حمیدرضا تقی راد از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می گردد. همچنین شایان ذکر است که شرکت کنندگان می توانند در صورت تمایل مقالات علمی خود را (به زبان های انگلیسی و یا فارسی) با محوریت ربات موازی را در ساعات مشخص شده در برنامه کارگاه ارائه دهند. (فرمت ارسال مقاله) مقالات در همان روز مورد داوری برای چاپ در یکی از نشریات معتبر علمی-پژوهشی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهینامه معتبر از طرف دانشگاه تهران و انجمن رباتیک ایران اعطا می گردد.

Human and Robot Interaction Laboratory will organize the first Summer School on Parallel Robots (SSPR2015) at Faculty of New Science and Technology, University of Tehran (13-17 September 2015). This event is perhaps the most important and interesting educational activity of Human and Robot Interaction Laboratory which will be held annually. This School aims at laying down the basic concepts about kinematics, dynamics of parallel robots. The ultimate objective of SSPR2015 consists in familiarizing the attendees (undergraduate and graduate students) with new concepts and modern approaches in analyzing different kinematic and dynamic properties of parallel robots. Lectures will touch upon several theories and techniques which they are not limited to parallel robots and they could be well extended to a wide range of mechanisms and robots. To this end, SSPR2015 invited three lectures which based on their expertise they will provide a comprehensive lecture on:

1. The kinematic properties of Parallel Robots using Screw theory and dimensional synthesis of parallel robots

2. The kineostatic properties of Parallel Robots for optimal dimensional synthesis

3. Fundamental issues on kinematics and dynamics of Cable-driven Parallel Robots.

All attendees will receive a certificate issued by University of Tehran and Robotic Society of Iran. Moreover, some sessions are considered in the program in which participants can submit and present their papers. The submitted papers will be examined for publication in a Journal.

حامیان

کارگاه تابستانه توسط نهاد های زیر پشتیبانی می شود

UT  TaarLab   RS 
دانشگاه تهران آزمایشگاه تعامل انسان و ربات انجمن رباتیک ایران
  Allconf   

محل برگزاری

آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، بعد از پل حکیم ، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
تلفن: 61118413 021
رایانامه:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آزمایشگاه تعامل انسان و ربات واقع در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۰ توسط دکتر مهدی طالع ماسوله تاسیس گردید. موضوعات و بخش های تحقیقاتی فعال در این آزمایشگاه به شرح زیر است:

ربات های موازی، ربات های کابلی، ربات های بستر پویا، سیستم های تعبیه شده، ربات های انسان نما، کنترل و پردازش تصاویر، رباتیک شناختی، بازوهای رباتیک، شبیه سازها

در حال حاضر ربات های صنعتی و تحقیقاتی، دلتا ۴ درجه آزادی، گاف- استورات و ربات تریپترون به عنوان مهمترین ربات های موازی آزمایشگاه ساخته شده است. همچنین تعدادی ربات شامل یک عدد ربات انسان نما NAO H25 یک عدد رباتBioloid ، هفت عدد ربات E-puck و یک ربات Mindstorm  نیز خریداری شده و در آزمایشگاه موجود می‌باشد. 

از دیگر فعالیت های مهم این مرکز اجرای طرح کلان ملی كسب دانش فني طراحي و ساخت دستگاه آموزش داندانپزشكي در فضاي مجازي در آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران است. اين طرح كلان ملي با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و با عنوان: كسب دانش فني طراحي و ساخت دستگاه آموزش داندانپزشكي در فضاي مجازي اجرا خواهد شد. مديريت اين طرح به عهده رياست آزمايشگاه تعامل انسان و ربات، دكتر مهدي طالع ماسوله از دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران است که توسط اساتيد و پژوهشگران فعال در آزمايشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران در حال اجرا است.

بازدید مجازی از آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

ثبت نام

شماره کارت جهت واریز وجه ثبت نام: ۱۸۱۲ ۰۶۵۵ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷ 

نزد بانک ملی به نام: مهدی طالع ماسوله

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com